עיקול צד ג' קודם לתשלום משכנתא בעסקת מכר.עסקת מכר רגילה אשר נחתמה בין הצדדים, למוכר היה משכנתא, נמסר מכתב כוונות מהבנק לסילוק המשכנתא. לאחר הנפקת מסמך הכוונות הוטל עיקול על הנכס. הקונה שילם את הכספים לבנק ע"פ מסמך הכוונות והתעלם מצו העיקול מתוך סברה שהכספים מובטחים לבנק ומוגנים מפני העיקול. 
בית משפט השלום קבע כי הקונה הפר עיקול צד ג', ולא היה עליו לשלם את הכספים לבנק, אלא לבצע את צו העיקול, או לכל הפחות לפנות לבית משפט אשר הטיל את העיקול, ולבקש את ביטולו. אך בכך שהקונה עשה דין לעצמו ופרע את המשכנתא לאחר צו העיקול, הוא פעל בניגוד לצו העיקול, שכן החובה החוזית היא מול המוכר ולא מול הבנק. ע"כ הכספים שייכים למוכר ולא לבנק. 
בית משפט השלום חייב את הקונה בסכום העיקול. הצדדים עתרו לבית משפט המחוזי אשר דחה את הערעור, הוגש ערעור לבית משפט העליון אשר גם הוא נדחה וקבע כדלקמן: 
"אכן, קבלת צו עיקול קולעת לעיתים צד ג' תמים להליך משפטי אשר לכאורה אינו אמור להיות מעורב בו, אך זהו רע הכרחי. פשיטא כי אף אם מחזיק בנכס סבור כי הנכס אינו אמור להיות מעוקל הוא אינו רשאי להתעלם מצו העיקול. המבקשים עשו דין לעצמם ונמנעו מפנייה לביהמ"ש. יצוין, החובה לכבד את החלטות שיפוטיות הנוגעות לעיקולים אינה מהווה הכבדת יתר על רוכשי דירות. זאת, מאחר שלרוב מדובר בעסקה משמעותית, הנעשית תוך ליווי משפטי ונקיטת אמצעי זהירות הנובעים ממנו.
דין הבקשה להידחות גם לגופה. טענת המבקשים לפיה פסק דינו של ביהמ"ש המחוזי סותר את שנקבע בעניין סאג'ור היא חסרת בסיס. יתרה מכך, דומה כי פסק הדין עולה בקנה אחד עם ההלכה שנקבעה בעניין אהורונוב, המורה כי כאשר בעלי מקרקעין מתחייב למכור אותם צומחת לקונה זכות שביושר המונעת מנושה של המוכר לעקל את המקרקעין עצמם, אך הנושה של המוכר יכול להטיל עיקול על זכות המוכר לקבל מן הקונה את יתרת התמורה עבור המקרקעין. אם כן, אין בסיס לטענת המבקשים לפיה זכותם שביושר על הדירה הייתה אמורה למנוע את עיקול יתרת התמורה בידי נושיו של המוכר".אני מציע לחברי העוסקים בנדל"ן שיוסיפו לחוזה המכר סעיף אשר יגן על הקונה במצב זה.
רעא 3634/14 יוסף רונס נ' אלי לין שילוח בינלאומי בע"מ