חוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967 (43)
 
"רשם ההוצאה לפועל רשאי לצוות על עיקול כלל נכסי החייב או על עיקול נכס מסויים מנכסיו הנמצאים בידי צד שלישי".
 בכל תיק הוצל"פ ישנם מספר שותפים. הזוכה, החייב, וצד ג'. שותפים אלו הם חלק בלתי נפרד בכל תיקי ההוצל"פ. לשם גביית החוב, מתבצעים עיקולים אצל צד שלישי, כגון עיקולי בנקים, קופות גמל, משכורת, מקרקעין, ועוד כל מי שיכול ומחזיק נכס כל שהוא לטובת החייב.
 
יש להבין את משמעות העיקול, כיצד לפעול עם קבלת צו העיקול, ומה הסיכון שיש באי עמידה בצו העיקול. במאמר זה ננסה להבין את משמעות הדברים.
 
ביצוע עיקול צד ג'
כאמור בתיקי הוצל"פ עושה הזוכה כל פעולה לשם קבלת הכסף שמגיע לו, ולשם כך בודק הזוכה היכן יש כספים לחייב, בד"כ מעקל הזוכה בבנקים, הבנק מחויב לעקל כל סכום שנכנס לחשבון של החייב  לטובת הזוכה וזאת במהלך 3 חודשים מרגע קבלת העיקול. לאחר שהסכום עוקל בבנק, יש לבקש מראש ההוצל"פ כי יבוצע מימוש על הכספים שעוקלו, את החלטת המימוש יש להעביר לבנק, והאחרון דואג להעביר את התשלום לתיק ההוצל"פ.
 
זימון צד ג' לחקירה
בענייננו אנו, הבנק נחשב כצד ג' בתיק ההוצל"פ, ובמידה והבנק לא משיב להודעת העיקול תוך 10 ימים, ולא מוסר מידע או מעקל את כספו של החייב, ניתן לזמן אותו לחקירה, ואף לחייב אותו בסופו של דבר בחוב של החייב, אותו הוא לכאורה הסתיר, או אישר לחייב להבריח את הנכס.
 
חוק ההוצל"פ סעיף 46
   "לא הגיש הצד השלישי הודעה כאמור בסעיפים 44 ו-45 או שהגיש הודעה ורשם ההוצאה לפועל סבור שההודעה אינה שלמה או אינה נכונה, רשאי הוא, לפי בקשת הזוכה, להזמין את הצד השלישי לחקירה; על חקירה זו יחולו הוראות סעיף 67, בשינויים המחוייבים."
 
סעיף חוק זה נותן אפשרות בידי הזוכה לזמן את צד ג' לחקירה ע"פ חוק, ולשאול אותו במעמד החקירה כל שאלה אשר קשורה בהחזקת הנכסים של החייב, והסיבות לאי העברתן לזוכה, למותר לציין כי החקירה תתקיים באזהרה ובפני שופט. ולכן יש ליתן את הדעת כי צו העיקול אינו וולונטרי כמו שיש כאלה הטועים כך לחשוב, צו העיקול כמוהו כפסק דין לכל דבר, וכי אם לא מבצעים את צו העיקול, או שיש חשש להברחת נכסים, ניתן לזמן את צד ג לחקירה בה יתברר מצב הזכות, ומדוע לא הועברה תשובה, והזכות האמורה לידי הזוכה.
 
חיוב צד ג' בחוב הפסוק
במהלך החקירה נחקר צד ג' באזהרה, וכי אם נמצא כי הוא אכן הסתיר כספים, או כל זכות אחרת, ניתן לבקש לחייב אותו בכל החוב בתיק.
 
חוק ההוצל"פ סעיף 48
"צד שלישי אשר ללא הצדק סביר לא עשה כאמור בסעיף 47, או הוציא מידו נכס או שילם חוב שלא כדין בידעו שיש עליו צו עיקול בידי צד שלישי, רשאי רשם ההוצאה לפועל לחייבו בתשלום החוב הפסוק במידה שלא שילמו החייב, ובלבד שחיוב זה לא יעלה על שווי הנכס הנדון או על סכום החוב הנדון."
 
כלומר, ניתן להפוך את הצד השלישי לחייב בתיק ההוצל"פ, וזאת אם הוסתרו או הוברחו כספים. לכן מייד אם קבלת הודעת צד ג' יש לשלוח אותה בצירוף הודעה מתאימה להוצל"פ עם העתק למשרדו של הזוכה או בא כוחו.
מסקנת הדברים היא, כי ברגע שמקבלים הודעה בגין עיקול נכסי החייב, גם אם לא מכירים את החייב, יש להשיב לצו העיקול, ולמסור את כל הפרטים הנכונים לגבי האחזקה בנכסי החייב. התעלמות מצו העיקול, יכולה לגרום לאי נעימות, והוצאות מרובות.
 
 
הכותב בעלים של משרד עורכי דין יוסף ויצמן ושות' סגן יו"ר ועדת הוצל"פ במחוז ת"א של לשכת עורכי הדין, ומנהל קליניקת הוצל"פ במכללה האקדמית אונו,  תחומי פעילות המשרד, בתחום האזרחי, ההוצל"פ, מזונות, ודיני שטרות.
 
יובהר כי האמור במאמר אינו מהווה ייעוץ משפטי פרטני ומקצועי, לא נועד להחליפו, ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם, באשר כל מקרה ונסיבותיו. ייתכן ובמידע חלו השמטות ו/או טעויות. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד.